logo
espa
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Πρόγραμμα
Το πρόγραμμα μας υιοθετεί τις σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση
Καινοτομία
Προγράμματα σύγχρονης διδασκαλίας και ειδικών εκπαιδευτικών στόχων στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος
Εκδηλώσεις
Παραστάσεις των παιδιών, συμμετοχή σε ανοιχτές εκδηλώσεις, κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις
Επιπλέον Παροχές
Eπιπλέον δράση αλλά και αίσθημα ασφάλειας μιας και διεξάγονται μέσα στο Νηπιαγωγείο

Η προσέγγισή μας

IMG 2689
Είμαστε μια ολοκληρωμένη δομή προσχολικής αγωγής (Παιδικός Σταθμός- Νηπιαγωγείο) με νέα παιδαγωγική θεώρηση.
Ο προσανατολισμός του προγράμματός μας είναι η κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις ανάγκες της εποχή μας και παρουσιάζεται μέσα από συγκεκριμένους στόχους στη συνέχεια:
• Το κοινωνικοποιητικό παιδαγωγικό μας πρόγραμμα έχει δομή, στόχους και προτάσεις για κάθε παιδί. Στοχεύει στην ανάπτυξη της ατομικής και συλλογικής ευθύνης των παιδιών μέσα από τις σχέσεις τους με τους συνομήλικους (κουλτούρα συνομηλίκων). Μέσα από συστηματική μελέτη και σχεδιασμό τόσο για κάθε παιδί όσο και για την ομάδα συνολικά, το κάθε παιδί υποστηρίζεται με κατάλληλους παιδαγωγικούς τρόπους και τακτικές για να αναπτύξει ικανότητες όπως οργάνωση του παιχνιδιού και των εργασιών με ατομική και συλλογική ευθύνη της ομάδας, αποτελεσματική διαχείριση των διαφορών που ανακύπτουν με τα άλλα παιδιά, συνεργασία και λειτουργία δίχως την παρέμβαση του ενήλικα με τρόπο που να επιτυγχάνει την ισορροπία ανάμεσα στην έκφραση και στην ικανοποίηση των δικών του επιθυμιών αλλά και στην αναγνώριση των επιθυμιών των άλλων, αναγνώριση και τήρηση κοινωνικών κανόνων που τα ίδια τα παιδιά διαμορφώνουν, καλλιέργεια του λόγου μέσα από την αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά διαμέσου των δικών τους σεναρίων στο ελεύθερο παιχνίδι.
• Στο οργανωμένο μαθησιακό πρόγραμμα τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τη δουλειά σε μικρές ομάδες (ομαδοσυνεργατική) την οποία συντονίζει ο εκπαιδευτικός ώστε όλοι να συμμετέχουν και να ενεργοποιούνται στην επεξεργασία των γνωστικών – μαθησιακών θεμάτων. Οι τομείς που το αναλυτικό πρόγραμμα οριοθετεί είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη του λόγου, οι φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά, η μουσική, η ψυχοκινητική ανάπτυξη, οι τέχνες,η προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη.
• Υπάρχει συνεχής ανατροφοδότηση, εποπτεία και υποστήριξη του εκπαιδευτικού μας προσωπικού, για την αποτελεσματική εφαρμογή της παραπάνω παιδαγωγικής προσέγγισης.
• Επιπλέον τα ειδικά εκπαιδευτικά εργαστήρια (ξένης γλώσσας, μεταλλόφωνου, τεχνολογίας, αθλημάτων) σε μικρές ομάδες, δίνουν τη δυνατότητα στο γονιό να «χτίσει» την εκπαίδευση του παιδιού του ανάλογα πάντα με τις ανάγκες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του.
• Στο νηπιαγωγείο μας, επίσης, υπάρχει πρόβλεψη για σχεδιασμό προγραμμάτων ειδικών εκπαιδευτικών στόχων και πρώιμης παρέμβασης για παιδιά που βρίσκονται σε επικινδυνότητα για μαθησιακές δυσκολίες.
• Επιδιώκουμε και διατηρούμε σταθερές συνεργασίες με άλλες ειδικότητες όπως θεατρικές ομάδες,δημιουργικά εργαστήρια και συμμετέχουμε σε εκπαιδευτικές δράσεις και σχέδια, με στόχο την εκπαίδευση των παιδιών στην αποτελεσματική και πρακτική λειτουργία της ζωής.
• Λειτουργούμε και οργανώνουμε επιμόρφωση και ομάδες γονέων με συμβουλευτική υποστήριξη από Παιδοψυχίατρο και Ψυχολόγο.
Γιατί σε εμάς;
Αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι μια παιδαγωγική αντίληψη η οποία βλέπει το παιδί και τον εκπαιδευτικό ως ενεργά, δρώντα υποκείμενα που οικοδομούν από κοινού τη γνώση της ζωής. Ο δάσκαλος γνωρίζει τον μαθητή και ο μαθητής τον δάσκαλο. Γιατί στο Νηπιαγωγείο δεν μπορούμε να μιλάμε για τυπική σχολική μάθηση αλλά για προετοιμασία των παιδιών για το ρόλο του μαθητή. Και αυτός ο ρόλος προϋποθέτει ποικίλες ικανότητες και εκπαίδευση σε δεξιότητες ώστε το παιδί να μάθει να τις ενεργοποιεί για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του στα περιβάλλοντα που διαβιεί. Αυτές αφορούν σε συνδυασμό ικανοτήτων όπως στρατηγικές επεξεργασίας της γνώσης και αποτελεσματικής κοινωνικής λειτουργίας, η αυτορρύθμιση, η διατήρηση της συζήτησης πάνω στο παιχνίδι, η επίλυση προβλημάτων τόσο στο μαθησιακό σκέλος όσο και στις κοινωνικές τους σχέσεις, η ικανότητα επεξεργασίας των ερεθισμάτων από τον γύρω κόσμο, η διαχείριση συγκρούσεων είναι κάποιες από αυτές.
Σε μας λοιπόν, η καλλιέργεια της γνώσης και η προετοιμασία για μια ζωή με ταυτότητα δεν είναι ιδεολόγημα, αλλά τρόπος να ζούμε και να δουλεύουμε συστηματικά με τα παιδιά μέσα από ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πλαίσιο και με καθαρό προσανατολισμό.
  «Κάθε άνθρωπος μπορεί να ζήσει την παιδική ηλικία όπως δικαιούται σαν παιδί»

Απόλυτη υγιεινή, ασφάλεια

Δίνουμε στο παιδί ερεθίσματα αισθητικής και πολιτισμικής αγωγής μέσα από την δική μας άποψη για το σημαντικό ρόλο του περιβάλλοντος στην προσχολική εκπαίδευση

Ολόπλευρη ανάπτυξη

Κοινωνική και συναισθηματική γνώση. Η προσωπικότητα του ανθρώπου αναδεικνύει τη γνώση του ενώ η γνωστική κοινωνική και συναισθηματική ικανότητα συνδέονται στενά μέσα στον άνθρωπο.

Νέες διδακτικές προσεγγίσεις

Τα παιδιά διαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διεργασίες το δικό τους τρόπο να μαθαίνουν μέσα από την επίγνωση των αναγκών τους “Μη δώσεις στον πεινασμένο ένα ψάρι, μάθε του πώς να ψαρεύει" (κινέζικο ρητό) Εμείς δίνουμε έμφαση στα ιδιαίτερα στοιχεία της προσωπικότητας του ατόμου και στις ατομικές διεργασίες Σκοπός είναι ο μαθητής να λειτουργεί ως ενεργό υποκείμενο στη γνώση μέσα σ’ ένα συλλογικό πλαίσιο.

Ατομική Αξιολόγηση

Δίνουμε έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσωπικότητας του κάθε παιδιού στο πλαίσιο της συλλογικής λειτουργίας της ομάδας. Εντοπίζουμε τα ιδιαίτερα δυνατά και αδύνατα σημεία στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει και διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους συνομηλίκους του.

Στο κέντρο ο μαθητής

Βιωματική - κοινωνική μάθηση, επισκέψεις σε μουσεία, θεατρικές παραστάσεις, κοινωνικές δράσεις, κοινωνική αλληλεγγύη και projects συνδέονται με τα αναπτυξιακά στάδια κάθε ηλικίας αλλά και τις κοινωνικές εμπειρίες των μαθητών έτσι ώστε να έχουν νόημα για τα παιδιά.

Συνεργασία με την οικογένεια

Μέσα από ενημερώσεις και ομιλίες, εβδομαδιαία ενημέρωση, καθημερινή αλληλογραφία και επικοινωνία. Υποστήριξη και συμβουλευτική ενίσχυση.

Θετικές στάσεις απέναντι στη γνώση

Κοινωνική και συναισθηματική γνώση βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση. Η προσωπικότητα του ανθρώπου αναδεικνύει τις γνώσεις του ενώ η ακαδημαική μόρφωση ενισχύει το κοινωνικό μας προφίλ.

Διατροφικές αξίες

Διαμόρφωση θετικών στάσεων και κοινωνικών συμπεριφορών οι οποίες σχετίζονται με το φαγητό γενικότερα.

Πληροφορίες - Εγγραφές

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσετε μία συνάντηση με την υπεύθυνη ενημέρωσης.
Επικοινωνία!

Ενημερωτικό εντυπο

Κατεβάστε και διαβάστε το ενημερωτικό έντυπό μας!
Λήψη

Αριστεία - Διακρίσεις

 • 1

  Το σχολικό έτος 2018-19 σε πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό ψηφιακής δημιουργίας, που συνδιοργάνωσαν η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς» με θέμα «Οδική Ασφάλεια Παντού και Πάντα!», το Νηπιαγωγείο μας απέσπασε το 2ο βραβείο στην κατηγορία των τηλεοπτικών κοινωνικών σποτ. Το σποτ είχε τίτλο «Μένω Ορατός στο Σκοτάδι»
 • 2

  Το σχολικό έτος 2011-2012 βραβευτήκαμε από το Υπουργείο Παιδείας, μέσα από το θεσμό «Αριστεία και Ανάδειξη Καλών Πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» για το project «Turbinegeneration - Η ταυτότητα του χώρου». Μια εκπαιδευτική συνεργασία για την τέχνη με το French School of Benjiing και την Tate Modern London.
 • 3

  Το σχολικό έτος 2007-2008 η Unicef απένειμε στο νηπιαγωγείο μας πανελλήνια διάκριση για τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους», που διοργάνωσε η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της Unicef σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.

Τα Πρόσφατα Νέα Μας

 • 292365687337538349

Διαδικτυακή Επιμόρφωση Γονέων

Το Σχολείο μας προγραμμάτισε και εκτέλεσε διαδικτυακή επιμόρφωση γονέων με...
Περισσότερα →
 • IMG20240119101221
 • IMG20240119101235
 • IMG20240119102619
 • IMG20240119111122
 • IMG20240119111606
 • IMG20240119111740
 • IMG20240119124009
 • IMG20240119112520

Η βασιλόπιτά μας

Κόψαμε την πίτα μας για τους μαθητές και το προσωπικό του Σχολείου μας. Τρε...
Περισσότερα →
 • 414552307 868173238431096 7328329733474363733 n
 • 414508132 868178168430603 8657821874588804898 n
 • 414505924 868166918431728 5401598464647027303 n
 • 414486362 868166791765074 2976243270324042843 n
 • 414485059 871118734803213 4487412401348772684 n
 • 414484857 868175211764232 3733549145648740436 n
 • 414483887 868177858430634 2195239118666468880 n
 • 414483879 868173211764432 6623261031368229745 n
 • 414482538 868174941764259 8797572802377934376 n
 • 414480939 868168871764866 2530256558725787290 n
 • 414478334 868179828430437 7090292798654794224 n
 • 414477999 868174171764336 3738253874641140860 n
 • 414476125 868173008431119 2072116039564138273 n
 • 414476109 868167385098348 5583584266918828771 n
 • 414475364 868165911765162 11976336305754001 n
 • 414474726 868174255097661 8474032944912726395 n
 • 414474714 868173718431048 2603539743338666316 n
 • 414474572 868167425098344 7274273514067150633 n
 • 414472912 868178005097286 8197741469641232306 n
 • 414472838 868177731763980 8771294100244706765 n
 • 414471106 868174958430924 7217734793475416022 n
 • 414469291 868175318430888 9142900733643680050 n
 • 414469159 868167351765018 197971267584602579 n
 • 414468212 868174195097667 8980188043157117566 n
 • 414466743 868174698430950 3493528959230145222 n
 • 414465625 868175161764237 6137990993727755379 n
 • 414464147 868174181764335 2436995428710738494 n
 • 414463303 868174718430948 8852231607113323952 n
 • 414461861 868175221764231 6461632825872384591 n
 • 414461462 868177291764024 8451912361274031637 n
 • 414460628 868166571765096 666471460393461991 n
 • 414460600 868166065098480 1450051481020727769 n
 • 414460146 868166348431785 3726050115629438982 n
 • 414459991 868167375098349 4082509800963070556 n
 • 414459910 868174378430982 957635453944578349 n
 • 414458932 868166491765104 6614850718302911234 n
 • 414458623 868177588430661 6052142022403879030 n
 • 414455478 868166371765116 1435813142557274187 n
 • 414453955 868167501765003 9023057336448849942 n
 • 414453264 868178261763927 4791432385769978552 n
 • 414453076 868174921764261 8017398917072815861 n
 • 414452694 868166805098406 5019090924337335469 n
 • 414452692 868166781765075 3103119357666591725 n
 • 414452648 868168298431590 8815832496642329303 n
 • 414450750 868173608431059 6781928781516826850 n
 • 414450502 868173588431061 644985315256075360 n
 • 414450376 868166435098443 6315035577369687635 n

Η χριστουγεννιάτικη γιορτή μας

«Ένα βράδυ Χριστουγέννων φαλαλαλαλαλαλα Σε ένα σπίτι στολισμένο φαλαλαλαλαλαλα ...
Περισσότερα →
Άνοιγμα